iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Kalibrácia meradiel

1. Základné pojmy

Definované voľne, kalibrácia predstavuje súbor úkonov, ktoré za určených podmienok dávajú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom, meracím systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a medzi príslušnými známymi hodnotami meranej veličiny (etalónu). Kalibrácia je prostriedok na zabezpečenie nadväznosti meradiel na národné etalóny, alebo iné etalóny najvyššej metrologickej kvality prostredníctvom neprerušeného reťazca úkonov.

Pri meracích procesoch kalibrácia tiež predstavuje vzťah medzi meraným signálom a odpovedajúcimi hodnotami fyzikálnej veličiny, ktorej meraný signál odpovedá, napr. koncentrácia vodíkových iónov a napätie sklenej elektródy merané voltmetrom.
 
Kalibráciu možno vyjadriť pomocou kalibračnej funkcie, kalibračného diagramu, kalibračnej krivky alebo kalibračnej tabuľky. V niektorých prípadoch môže pozostávať z aditívnej alebo multiplikatívnej korekcie meraného údaja s prislúchajúcou neistotou.

Kalibráciu nemožno zamieňať s adjustovaním (nastavením) meracieho systému, ktorý sa často nesprávne nazýva samo-kalibrácia alebo  verifikácia kalibrácie.

Kalibrácia pracovného meracieho zariadenia sa vykonáva podľa vopred schváleného plánu kalibrácií interným alebo externým spôsobom.

2. Kalibrácia analytických meracích prístrojov – postupy

Spoločnosť CHEMMEA spol s r.o. vykonáva kalibráciu vybraných meradiel používaných najmä v chemických laboratóriách a v priemyselnom skúšaní pre potreby plnenia požiadaviek STN ISO 17025, ods. 5.6, podľa svojich interných predpisov, ktoré vychádzajú z dokumentov OIML Recommendation R 135, R 100, R 112, R 82, R 83 a R 116. Kalibrácia pozostáva z nasledujúcich úkonov:

2.1 Spektrofotometer UV-VIS

 • vonkajšia obhliadka a kontrola technického stavu
 • skúška správnosti nastavenia a opakovateľnosti stupnice vlnových dĺžok
 • skúška spektrometrickej správnosti a opakovateľnosti absorbančnej stupnice
 • skúška spektrometrickej linearity
 • skúška heterochromatického rozptylu žiarenia
 • skúška spektrometrického šumu
 • skúška spektrometrických charakteristík optických kyviet

2.2 Spektrometre AAS a ICP

 • vonkajšia obhliadka a kontrola technického stavu
 • skúška správnosti nastavenia a opakovateľnosti stupnice vlnových dĺžok
 • skúška opakovateľnosti rýchlosti nasávania roztoku nebulizérom resp. dávkovania roztoku automatickým dávkovačom (pri elektrotermickom spôsobe atomizácie)
 • skúška stability detektora so zosilňovačom
 • skúška opakovateľnosti meracieho systému
 • skúška rozlíšenia spektrometra (len pre atomizáciu v plameni)
 • skúška účinnosti systému korekcie neselektívnej absorbcie

2.3 Plynové a kvapalinové chromatografy

 • technická a metrologická kontrola zariadenia
 • voľba skupiny látok pre kalibráciu podľa zamerania laboratória
 • meranie dohodnutej a dodanej vzorky RM alebo CRM
 • vyhodnotenie výsledkov, určenie a porovnanie metrologických parametrov so zvolenými limitnými hodnotami

2.4 Vlhkomery na štrk a piesok

 • technická a metrologická kontrola vlhkomera
 • voľba skupiny látok pre kalibráciu podľa jeho použitia (štrk, piesok definovanej veľkosti zrna)
 • meranie dohodnutej a dodanej vzorky piesku alebo štrku
 • vyhodnotenie výsledkov spolu s neistotami
 • určenie a porovnanie metrologických parametrov s hodnotami referenčnej metódy

3. Certifikát o kalibrácii

Výsledkom kalibrácie je certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje potrebné informácie, ktoré vyplývajú z definície BIPM, predovšetkým kalibračnú funkciu, hodnoty získané v kalibračných bodoch stupnice a ich neistoty spracované programom METRO 2010 a CALIBRO 2010.

4. Ceny za služby kalibrácie

Ceny za vykonanie kalibrácie zahŕňajú pracovný výkon prevažne na mieste zákazníka, vyhodnotenie výsledkov, vyhotovenie protokolu, cestovné a režijné náklady spojené s poskytovaním služieb kalibrácie.

Cenník služieb kalibrácie k stiahnutiu TU

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011