iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Systém riadenia kvality merania (metrologický poriadok)

Systém riadenia kvality merania tvorí súbor predpisov, nariadení a popisov činnosti, ktorými sa riadi skúšobné laboratórium pri výkone svojej činnosti súvisiacej s procesom merania a používaním meracích zariadení. Organizovaný je najčastejšie podľa dokumentu STN ISO/IEC EN 17025:2005, kde je podrobne zostavený systém riadenej dokumentácie, ktorá je nutná pre jeho realizovanie.

Dôležitým dokumentom pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti meraní podľa systému kvality je dokument STN ISO 10012, ktorý popisuje aktivity, ktoré je potrebne vykonávať, aby systém kvality v skúšobnom alebo kalibračnom laboratóriu fungoval.

Dôležitým prvkom systému kvality merania je starostlivosť o meracie zariadenia podľa platných zákonných nariadení a interných predpisov spoločnosti, v ktorých sa používajú. Táto vysoko odborná a legislatívna činnosť si vyžaduje odborné znalosti, ktoré skúšobné alebo kalibračné laboratória často postrádajú. Spoločnosť CHEMMEA spol. s r.o. zabezpečuje a vypracováva odporné expertízy na to, aby meracie zariadenia a meracie procesy boli vhodné na ich určené používanie a na základe nich vypracuje optimálnu metrologickú dokumentáciu – metrologický poriadok tak, aby sa prostredníctvom nej na jednej strane naplnili požiadavky metrologickej legislatívy a na strane druhej hospodárne dosahovali ciele kvality produktov, ktorých skúšanie laboratórium vykonáva.

Metrologický poriadok špecifikuje všeobecné požiadavky na meracie zariadenia, sleduje požiadavky metrologickej legislatívy (riadená oblasť) alebo systému kvality (príručka kvality laboratória) a určuje kompletný postup metrologickej kontroly pre procesy súvisiace s riadením kvality merania v skúšobnom laboratóriu. Predpis korešponduje so zákonnými úpravami metrológie v SR, medzinárodnými a slovenskými technickými dokumentmi.

Podmienky vypracovania metrologickej expertízy alebo vyhotovenia metrologickej dokumentácie sa nachádzajú tu (Cenník metrologických služieb 2016).

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011