iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH


Systémy kvality skúšania a kalibrácie
Aktuálny systém riadenia kvality merania tvorí súbor predpisov, nariadení a popisov činnosti, ktorými sa riadi skúšobné alebo kalibračné laboratórium pri výkone svojej činnosti súvisiacej s procesom merania a používaním meracích zariadení. Organizovaný je najčastejšie podľa dokumentu STN ISO/IEC EN 17025:2005, (v súčasnosti nahrádzaný revidovaným dokumentom ISO/IEC 17025:2017) kde je podrobne zostavený systém organizácie, zdrojov a sprievodnej dokumentácie, nutných pre jeho realizovanie.

Dôležitým doplnkovým dokumentom pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti meraní podľa systému kvality je dokument STN ISO 10012, ktorý popisuje aktivity, ktoré je potrebne vykonávať, aby systém kvality v skúšobnom alebo kalibračnom laboratóriu fungoval.

ISO/IEC 17025:2017 splnenie požiadaviek a transformácia
Spoločnosť CHEMMEA spol. s r.o., na základe svojich viac ako 25 ročných skúseností so systémami kvality meraní predovšetkým v oblasti chemických skúšok, poskytuje odborný konzultačný a outsourcing servis pri spracovaní požadovanej dokumentácie pre zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systémov kvality podľa novej normy ISO/IEC 17025:22017 platnej metrologickej legislatívy SR v oblasti metrológie skúšania a posudzovania zhody výrobkov a služieb.

Spoločnosť CHEMMEA spol. s r.o. má vytvorený skúsený a tím odborníkov, ktorí zabezpečuje a vypracováva odborné expertízy na jednotlivé skupiny požiadaviek ISO/IEC 17025:2017 s cieľom optimalizovania potrebných zdrojov (ľudských, informačných a materiálových) a meracích procesov tak, aby boli vhodné a spĺňali požiadavky systému kvality. Spoločnosť formou outsourcingu analyzuje existujúci stav skúšania alebo kalibrácie, navrhne systém kvality (typ A alebo typ B) a vypracuje potrebné dokumentáciu, ktorá splní požadované kritéria ISO/IEC 17025:2017. Okrem všeobecných, štrukturálnych a manažérskych požiadaviek systému kvality (kap. 4,5 a 8) venuje zvýšenú pozornosť požiadavkám na zdroje a procesy systému kvality (kap. 6 a 7) a na spracovanie, odskúšanie a zavedenie posudzovania zhody.

Metrologický poriadok
V rámci poskytovanej služby spoločnosť vypracuje aktuálny metrologický poriadok tak, aby sa prostredníctvom nej na jednej strane naplnili požiadavky metrologickej legislatívy a na strane druhej hospodárne dosahovali ciele kvality skúšok alebo kalibrácií, ktoré laboratórium vykonáva.

Podmienky  poskytovania služieb pri zavádzaní, udržiavaní alebo transformácii systémov kvality podľa ISO/IEC 17025:2017, spracovania požadovanej dokumentácie alebo vyhotovenia metrologickej dokumentácie sa nachádzajú tu
(Cenník metrologických služieb 2019).


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011