iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Metrológia a meranie

Základné pojmy o meraní a ich logická výstavba:

Základné pojmy o meraní fyzikálnych veličín sme vytvorili ako logický systém tak, že ich definície na seba vzájomne nadväzujú.
Meranie: Meranie je činnosť, pri ktorom sa meranému javu priraďujú číselné hodnoty.
Stupnica meranej veličiny: Usporiadanie číselných hodnôt podľa veľkosti vytvára stupnicu meranej veličiny.
Rozsah merania
: Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou číselnou hodnotou stupnica nameraných hodnôt udáva rozsah merania.
Stupnica merania: Rozdelenie rozsahu merania na zvolený počet intervalov vytvára stupnicu merania.
Lineárna stupnica merania: Rozdelenie rozsahu merania na zvolený počet rovnakých intervalov vytvára lineárnu stupnicu merania.
Dielik stupnice
: Hodnota intervalu je dielik stupnice.
Model merania: Vyjadrenie fyzikálneho javu formou pomocou matematickej funkcie sa nazýva model merania.

Metrologická nadväznosť

Nadviazanie hodnôt meranej veličiny: Porovnanie hodnoty stupnice meradla s odpovedajúcou hodnotou jednotky príslušnej veličiny je nadviazanie hodnôt stupnice. Nadviazanie hodnôt meranej veličiny sa uskutočňuje metódami kalibrácie.
Nadväznosť etalónu alebo meradla sa rozumie vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo inému etalónu vyššej metrologickej kvality, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s udanými neistotami. Nadväznosť hodnôt etalónu alebo meradla sa realizuje pri kalibrácii.
Kalibrácia je činnosť, pri ktorej sa pri definovaných podmienkach vytvára vzťah medzi hodnotou etalónu a nameranou hodnotou alebo indikáciou na meracom zariadení alebo sa vytvára vzťah pre získanie meranej hodnoty z indikácie meracieho zariadenia. Všetky hodnoty musia byť udané s príslušnými neistotami.
Prostriedky kalibrácie sú medzinárodné, národné alebo iné etalóny alebo certifikované referenčné materiály.
Etalón predstavuje realizáciu definície prislúchajúcej fyzikálnej veličiny, jej hodnotu s príslušnou neistotou, ktorá slúži ako referencia. Etalón môže byť fyzicky realizovaný meracím zariadením alebo referenčným materiálom.
Referenčný materiál je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby mohli byť použité na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo pre priraďovanie hodnôt materiálom.
Certifikovaný referenčný materiál je definovaný ako referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotky (jednotiek), použitej (použitých) na vyjadrenie hodnoty (hodnôt), ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

Kompletný slovník pojmov v oblasti legálnej metrológie sa nachádza v publikácii BIPM International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (OIML JCGM 200: 2008).

Legálna metrológia

Metrologická kontrola je komplex zákonmi predpísaných metrologických aktivít, ktoré zabezpečujú potrebnú dôveryhodnosť meraní. Metrologická kontrola zahrňuje zákonnú kontrolu meracích zariadení, metrologický dozor a metrologickú expertízu.
Metrologické zabezpečenie meraní tvorí sústava zákonných pravidiel a nariadení spolu s technickými prostriedkami, potrebnými postupmi pre ich aplikovanie, ktorá vytvára dôveryhodnosť nameraných údajov v určenej oblasti merania. Technické prostriedky sú predovšetkým určené meradlá.
Určené meradlo je meradlo podliehajúce pravidelnej metrologickej kontrole v určenom časovom intervale, ktoré stanovil zákon č 142/2000 Z.z. o metrológii s príslušnými zmenami a zákon č. 431/2004 Z.z. Zoznam určených meradiel a interval ich metrologickej kontroly je uvedený vo Vyhláške UNMS č. 206/2000 s neskoršími zmenami.
Pracovné meradlo je meradlo, ktoré nie je etalónom ani určeným meradlom a nepodlieha zákonnej povinnosti metrologického overovania. Metrologické zabezpečenie meraní mimo regulovanej oblasti sa realizuje formou kalibrácie meradla alebo meracieho zariadenia predovšetkým v prípadoch zavedenia systému kvality v skúšobnom laboratóriu alebo v prípade jeho akreditácie.


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011