iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

 

Štandardné operačné postupy pre vyhodnocovanie neistôt meraní a odberu vzoriek

1. Základné pojmy o neistotách merania

Pre lepšiu komunikáciu pri používaní terminológie v oblasti neistôt meraní uvádzame nižšie definície preložené z Príručky ISO „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“, 1st ed. 1993, ISO 1993 ďalej (GUM):

2. Expertízna služba pre vyhodnocovanie neistôt meraní a odberu vzoriek

V súvislosti s aplikáciou STN ISO 17025 pri naplnení požiadaviek akreditácie systémov kvality poskytujeme pre skúšobné a kalibračné laboratória metrologickú expertíznu službu, v rámci ktorej ponúkame prípravu metód vyhodnotenia neistôt meraní a odberu vzoriek v skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneve, 1993, EURACHEM/CITAC Guide Quantifying in Analytical Measurement Uncertainty in Analytical Measurement, Sec. Ed. EURACHEM 2000 a medzinárodných dokumentov (OIML G1-100, G1-101, G1-104, EURAMET cg-4, WELMEC 6.9, EA 10/04. atď).

2.1 Metódy vyhodnotenia neistôt meraní, kalibrácie a vzorkovania

ponúkame spracované alebo ich spracujeme vo forme štandardného operačného postupu (SOP) a pre možnú aplikáciu pomocou softvéru METRO 2010 (určenie neistôt) a CALIBRO 2010 (kalibračné krivky s neistotami).

2.2 Štandardné operačné postupy pre vyhodnotenie neistôt meraní a vzorkovania obsahujú:

1. Poradové číslo metódy podľa pôsobnosti laboratória
2. Názov metódy
3. Metóda podľa: STN, STN ISO a pod.
4. Princíp metódy
5. Postup merania: (schematické vyobrazenie)
6. Model merania: (matematické vyjadrenie merania so zaradením všetkých meraných veličín potrebných pre vyhodnotenie neistoty meranej veličiny)
7. Výpočet neistôt merania
  • Kombinovaná štandardná neistota
  • Štandardné neistoty typu A a typu B
  • Kalibračné funkcie ich neistoty
8. Praktický výpočet pomocou METRO 2010 a CALIBRO 2010
  • Vytvorenie kalibračnej krivky s neistotami X a Y
  • Transformácia meraného signálu na meranú veličinu so štandardnou neistotou
9. Praktický výpočet pomocou METRO 20010
  • Aplikácia modelu merania pre vytvorenie Ishikawovho diagramu
  • Vyplnenie buniek príspevkov štandardných neistôt

2.3 Oblasti aplikácie:

 • SOP pre výpočet neistôt môžu byť vytvorené pre každú metodiku, kde je použitý matematický model výpočtu zisťovanej veličiny. Model zohľadňuje všetky operácie, ktoré sa vykonávajú pri meraní a sú v ňom zaradené všetky známe zdroje neistôt, či už štatistického alebo neštatistického charakteru.
 • SOP môžu byť preto vytvorené pre väčšinu fyzikálnych meraní (napr. meranie hluku, osvetlenia či vibrácii), chemických meraní, ale aj pre niektoré biologické či biochemické merania (napr. stanovenie klíčivosti semien rastlín v obilninárstve či počtu lymfocytov na oddeleniach klinickej biochémie).
 • Vypracované SOP obsahujú aj jeden vypracovaný modelový príklad na dokumentáciu funkčnosti metodiky (špeciálne aj vypracovanie viacerých príkladov pre vyhodnotenie neistôt merania na požiadanie).
 • Spracovanie neistôt pre podklady ku žiadosti o akreditáciu.

3. Štandardné operačné postupy a softwarová podpora

Súčasťou procesu odovzdania SOP v tlačenej a elektronickej forme je aj inštalácia softvéru METRO 2010 alebo CALIBRO 2010 do PC zákazníka, zaškolenie na jeho použitie, inštalácia vypracovaných funkčných modelov a príkladov v programe METRO 2010 (CALIBRO 2010) a zaškolenie personálu laboratória na ich používanie resp. rozvíjanie.

4. Záruka a expertízna podpora

Po ukončení dodávky štandardných operačných postupov a zaškolení personálu je naďalej poskytovaná užívateľská a expertízna podpora telefonicky alebo cez e-mail pre aplikácie softvéru METRO 2010 a CALIBRO 2010 alebo pre dolaďovanie vypracovaných SOP (riešenie pripomienok posudzovateľov) až do získania akreditácie.


Cenník metrologických služieb k stiahnutiu TU
RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011