iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

Ponuka CRM a RM od spoločnosti REAGECON, ÍRSKO

Po dlhšej dobe prichádzame k Vám s informáciami o certifikovaných referenčných materiáloch (CRM) a referenčných materiálov (RM) od renomovanej írskej spoločnosti REAGECON, ktorú od roku 2014 naša spoločnosť na Slovensku zastupuje a  ktorú mnohí z Vás už poznáte od českého distribútora Analytika spol. s r.o., Praha.

Vzhľadom ku skutočnosti, že  sa  oblasti chemickej metrológie, na rozdiel od väčšiny iných dodávateľov, venujeme odborne už od roku 1992, rozhodli sme sa priniesť na slovenský trh okrem samotných CRM a RM aj odborné stanoviská prostredníctvom našich seminárov a odborných publikácií.

Spoločnosť REAGECON vyrába a distribuuje viac ako 4000 produktov z oblasti referenčných materiálov (RM) a certifikovaných referenčných materiálov (CRM) použiteľných pre kalibrácie chemických, fyzikálnochemických a niektorých fyzikálnych meraní, kategorizovaných podľa oblastí merania alebo predmetov skúšania do nasledovných skupín

capsules
Elektrochemické metódy

- pH, konduktivita, pX, redox, titrácie
Fyzikálne metódy
-  refrakcia, hustota, viskozita, teplota topenia, osmóza, kryoskopia, turbidita
Organická analýza, kvalitatívna a kvantitatívna
- VOC, TOC, PAH, fenoly, pesticídy, herbicídy


image

Anorganická analýza,
kvalitatívna a kvantitatívna
- ICP-MS, IC, AAS, plameňová fotometria
Fyzikálnochemické merania
- UV, VIS, IČ, spektrofotometria, farebnosť

image

Príprava roztokov, riedenie

- pufrovacie roztoky–hotové na použitie, koncentráty, mobilné fázy, eluenty
Petrochemikálie/Biopalivá
- TAN (
Total Acid Number)/TBN (Total base number)
- uhľovodíky
- oxygenáty

brix


Špecifické predmety skúšania

- mlieko
- pôdy
- vody/odpadové vody
- celulóza a papier
- cukor a jeho výrobné procesy

- vina
- farmakáPonúkané RM a CRM od firmy REAGECON majú vhodne nastavené metrologické rozsahy, ktoré korešpondujú s bežnými rozsahmi meraní v uvedených metódach alebo vyhovujú rozsahom meraných analytov v uvedených predmetoch skúšania.

Vyznačujú sa prípravou, skladovaním a kontrolou v podmienkach systému kvality akreditovaného podľa EN ISO/IEC 17025 podľa medzinárodných štandardov (ISO REMCO, Guide 34, OIML D-18)

  • nadväznosťou na príslušné etalóny NIST, USA
  • certifikátmi podľa požiadaviek ISO REMCO s dôrazom na správnosť a spoľahlivosť (opakovateľnosť a reprodukovateľnosť) referenčných (RM) alebo certifikovaných (CRM) hodnôt s udávaním hodnôt a ich neistôt pre definovaný rozsah a vybranú matricu merania
  • priebežnou kontrolou stability referenčných alebo certifikovaných hodnôt počas doby skladovania podľa medzinárodne prijatých štandardov

Spoločnosť REAGECON ponúka okrem katalógových RM a CRM možnosť prípravy špeciálnych  RM a CRM podľa individuálne špecifikovaných požiadaviek.   


http://www.reagecon.com/RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011