iml
  • M4 Mistral
  • Crm
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • Nanococlor
  • BTH

PARTNERI


 Bikotronic GmbH, Nemecko - http://www.bikotronic.de

Vlhkomery štrkov, pieskov a iných sypkých materiálov, mikrovlnné snímače pre meranie vlhkosti betónových zmesí, merací prístroj pre kontrolu konzistencie a usadzovania betónových zmesí, počítačové programy na dávkovanie vody do cementových zmesí, počítačové vybavenie a software pre dávkovanie a riadenie prípravy betónov, riadenie kvality betónov v betonárkach, riadiace systémy pre betonárky s kompletnou administratívou, evidenciou špeciálnych receptúr prípravy podľa želania zákazníka a štatistikou výroby, diaľkové ovládanie procesov výroby betónov.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Nemecko - http://www.mn-net.com/

1. Spotrebný materiál pre chromatografiu (HPLC, GC, TLC, SPE) - vialky, uzávery, septá, striekačkové filtre, kolóny, adsorbenty, separačné platne a iný materiál spojený s analýzou anorganických, organických a biologických materiálov.
2. Filtračné papiere vysokej kvality, extrakčné patróny a membránové filtre pre širokú škálu aplikácií v analytických laboratóriách, potravinárskom priemysle... (cukrovary, pivovary a pod.)
3. Rýchle testy - pH indikátorové papieriky, testovacie prúžky a papieriky na semikvantitatívne a kvalitatívne stanovenia so širokou škálou aplikácií. Testovacie sady na analýzu vody, (jednoduché kolorimetrické a titračné princípy stanovenia priam v teréne). Systémy na rýchlu kvalitatívnu a kvantitatívnu identifikáciu škodlivých látok vo vode, potravinách, priemyselných výrobkoch založené na farebných zmenách testovacích prostriedkov s vizuálnym alebo inštrumentálnym vyhodnotením. Testy na mikrobiologické skúšanie poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov pre plnenie predpisov EU alebo národných limitov hodnotenia.


MBH Analytical Ltd, Anglicko - http://www.mbh.co.uk/

Významný anglický výrobca a medzinárodný distribútor referenčných materiálov (RM) a certifikovaných referenčných materiálov (CRM) pre analýzy v oblasti chémie, metalurgie, životného prostredia, ktoré zahŕňajú optickú emisnú spektroskopiu, iskrovú
spektroskopiu, XRF, ICP a AAS ako aj fotometrické a ostatné mokré metódy analýzy.

Bureau of Analysed Samples Ltd (BAS), Anglicko - http://www.basrid.co.uk/

Výrobca a medzinárodný distribútor referenčných materiálov (RM) a certifikovaných referenčných materiálov (CRM) pre chemické analýzy v metalurgii (triesky a prášková forma, homogénny uhlík, zliatinová oceľ, zliatiny železa, neželezné zliatiny, rudy, trosky a keramické 
                    materiály) a spektroskopické analýzy v metalurgii (disky a bloky: homogénny uhlík, nízko a vysoko zliatinové ocele, niektoré neželezné
                    zliatiny, nastavovacie štandardy a analýzy v iných oblastiach chemického a fyzikálneho skúšania materiálov.

FLUXANA® GmbH & Co. KG, Nemecko - http://www.fluxana.de/

Výrobca  referenčných (RM) a certifikovaných referenčných materiálov (CRM) a medzinárodný distribútor všetkých svetových výrobcov RM a CRM. Výrobca a dodávateľ taviacich zariadení, mlynčekov a zmiešavačov pre
                                                        prípravu homogénnych vzoriek.

National Institute of Standard and Technology, (NIST) USA - http://www.nist.gov/srm

Popredný svetový výrobca referenčných a certifikovaných referenčných materiálov chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva,  zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity, ktoré spĺňajú medzinárodné metrologické požiadavky ISO REMCO.
 
Reagecon Diagnostics Limited, Írsko - http://www.reagecon.com/

Výrobca rôznych druhov štandardov, tlmivých roztokov v rôznych formách, reagenčných činidiel pre potreby analytických a skúšobných laboratórií a širokej ponuky základného laboratórneho vybavenia, ako sú napr. destilačné aparatúry, centrifúgy, laboratórne chladiace a vyhrievacie boxy atď.

Carl Roth GmbH + Co. KG, Nemecko - http://www.carlroth.com/
Kompletné vybavenie laboratória.

Laboratórne chemikálie rôznej kvality - klasické chemikálie a reagenty pre analytickú chémiu, špeciálne chemikálie, rozpúšťadlá pre rôzne aplikácie, farbivá, indikátory pre analýzu, výskum a produkciu. Distribúcia rôznych užitočných prístrojov a zariadení pre skúšobné a kalibračné laboratória.

CANNON Instrument Company, USA - http://www.cannoninstrument.com/Home.htm

Výrobca referenčných materiálov pre meranie viskozity rôznych technických materiálov predovšetkým v oblasti petrochémie.RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011