iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

CRM, RM a laboratórne chemikálie

Referenčný materiál je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby mohli byť použité na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo pre priraďovanie hodnôt materiálom.

Certifikovaný referenčný materiál je definovaný ako referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotky (jednotiek), použitej (použitých) na vyjadrenie hodnoty (hodnôt), ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

V celosvetovej ponuke existuje množstvo referenčných materiálov, certifikovaných metrologickými inštitúciami (CRM), alebo necertifikovaných (RM), ale garantovaných ich výrobcami.

Ponuka CRM, RM a laboratórnych chemikálií

 • RM, CRM pre analýzy v oblasti chémie, metalurgie, životného prostredia, ktoré zahŕňajú optickú emisnú spektroskopiu, iskrovú spektroskopiu, XRF, ICP a AAS ako aj fotometrické a ostatné mokré metódy analýzy – MBH Analytical Ltd, Anglickohttp://www.mbh.co.uk/
 • RM, CRM pre chemické analýzy v metalurgii (triesky a prášková forma, homogénny uhlík, zliatinová oceľ, zliatiny železa, neželezné zliatiny, rudy, trosky a keramické materiály) a spektroskopické analýzy v metalurgii (disky a bloky: homogénny uhlík, nízko a vysoko zliatinové ocele, niektoré neželezné zliatiny), nastavovacie štandardy a analýzy v iných oblastiach chemického a fyzikálneho skúšania materiálov - Bureau of Analysed Samples Ltd (BAS), Anglickohttp://www.basrid.co.uk/    
 • Štandardy, tlmivé roztoky v rôznych formách, reagenčné činidlá pre potreby analytických a skúšobných laboratórií - Reagecon Diagnostics Limited, Írsko - http://www.reagecon.com/   
 • RM, CRM chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva, zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity - National Institute of Standard and Technology, (NIST) USAhttp://www.nist.gov/srm
 • Pomocné materiály pre RTG fluorescenčnú analýzu, RM pre kovy (pevné látky), RM pre petrochémiu (ropa, nafta, benzín, diesel), RM pre Al (disky a triesky, nastavovacie štandardy,...), RM pre minerály (priemyselné, koks, ROHS/plastické materiály), vodné roztoky pre ICP, AAs, IC atď... - FLUXANA® GmbH & Co. KG, Nemeckohttp://www.fluxana.de/ 
 • RM, CRM chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva, zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity. Analytické materiály, vysoko čisté rozpúšťadlá a kyseliny, materiály pre farmaceutický priemysel aj klinické aplikácie s ich nutnými metrologickými a technickými charakteristikami - LGC Standards, Anglickohttp://www.lgcstandards.com/home/home_en.aspx
 • RM, CRM pre organickú analýzu podľa najdôležitejších metód EPA a ASTM. Kompletné sady RM a CRM škodlivých látok, ako sú PCB, dioxíny, PAH, nitroaromáty, pesticídy, fenoly, aldehydy, ketóny, materiály pre petrochemický priemysel a životné prostredie - AccuStandard, Inc., USAhttp://www.accustandard.com/  
 • RM, CRM pre aplikáciu v oblasti analýzy potravín, životného prostredia, strojárenstva a zdravia - European Commission, Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Belgickohttp://www.irmm.jrc.be/
 • Materiály pre kontrolu a kalibráciu mikrobiologických testov v laboratóriách so širokým spektrom aplikácií všeobecnej klinickej chémie cez proteíny a nádorové markery až po stopové prvky - Sero AS, Nórskohttp://www.sero.no/
 • Chemikálie, kovy a materiály pre široký rozsah aplikácií - Alfa Aesar GmbH & Co KG A Johnson Matthey Company, Anglickohttp://www.alfa.com/
 • Laboratórne chemikálie rôznej kvality - klasické chemikálie a reagenty pre analytickú chémiu, špeciálne chemikálie, rozpúšťadlá pre rôzne aplikácie, farbivá, indikátory pre analýzu, výskum a produkciu - Carl Roth GmbH + Co. KG, Nemeckohttp://www.carlroth.com/

             (pozn.: ceny (USD) uvedené v katalógu AccuStandard nie sú platné pre konečného zákazníka.
                      Pre aktuálne ceny (EUR), prosím kontaktujte nás na  chemmea@chemmea.sk)     

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011