iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

CRM, RM a laboratórne chemikálie

Referenčný materiál je materiál alebo látka, ktorej jedna alebo viac vlastností sú dostatočne dobre definované, aby mohli byť použité na kalibráciu prístroja, na posúdenie metódy merania alebo pre priraďovanie hodnôt materiálom.

Certifikovaný referenčný materiál je definovaný ako referenčný materiál s priloženým certifikátom, ktorého jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť sú certifikované s neistotou na určenej hladine spoľahlivosti pomocou procedúry zabezpečujúcej nadväznosť na správnu realizáciu jednotky (jednotiek), použitej (použitých) na vyjadrenie hodnoty (hodnôt), ktoré charakterizujú túto vlastnosť.

V celosvetovej ponuke existuje množstvo referenčných materiálov, certifikovaných metrologickými inštitúciami (CRM), alebo necertifikovaných (RM), ale garantovaných ich výrobcami.

Ponuka CRM, RM a laboratórnych chemikálií

 • RM, CRM pre analýzy v oblasti chémie, metalurgie, životného prostredia, ktoré zahŕňajú optickú emisnú spektroskopiu, iskrovú spektroskopiu, XRF, ICP a AAS ako aj fotometrické a ostatné mokré metódy analýzy – MBH Analytical Ltd, Anglicko
 • RM, CRM pre chemické analýzy v metalurgii (triesky a prášková forma, homogénny uhlík, zliatinová oceľ, zliatiny železa, neželezné zliatiny, rudy, trosky a keramické materiály) a spektroskopické analýzy v metalurgii (disky a bloky: homogénny uhlík, nízko a vysoko zliatinové ocele, niektoré neželezné zliatiny), nastavovacie štandardy a analýzy v iných oblastiach chemického a fyzikálneho skúšania materiálov - Bureau of Analysed Samples Ltd (BAS), Anglicko
 • Štandardy, tlmivé roztoky v rôznych formách, reagenčné činidlá pre potreby analytických a skúšobných laboratórií - Reagecon Diagnostics Limited, Írsko
 • RM, CRM chemického zloženia, fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností pre širokú oblasť priemyslu, poľnohospodárstva, životného prostredia, potravinárstva, zdravia a medicíny, fyzikálnych vlastností, rádioaktivity - National Institute of Standard and Technology, (NIST) USA 
 • Pomocné materiály pre RTG fluorescenčnú analýzu, RM pre kovy (pevné látky), RM pre petrochémiu (ropa, nafta, benzín, diesel), RM pre Al (disky a triesky, nastavovacie štandardy,...), RM pre minerály (priemyselné, koks, ROHS/plastické materiály), vodné roztoky pre ICP, AAs, IC atď... - FLUXANA® GmbH & Co. KG, Nemecko
 • Laboratórne chemikálie rôznej kvality - klasické chemikálie a reagenty pre analytickú chémiu, špeciálne chemikálie, rozpúšťadlá pre rôzne aplikácie, farbivá, indikátory pre analýzu, výskum a produkciu - Carl Roth GmbH + Co. KG, Nemeckohttp://www.carlroth.com/

            

RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011