iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

METRO 2010

Program METRO je určený na výpočet neistôt veličín, získavaných vo fyzikálnych a chemických meraniach a kalibráciách. Použitý postup sleduje odporúčania uvedené v literatúre:

 • 1) GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. First edition 1993. ISO Technical Directive. Podporovaný BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OIML.
 • 2) OIML Guide, Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement OIMLG1-100, Edition 2008 (E), Corrected version 2010.
 • 3) EA-4/02 – Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration., December 1999. Podporovaný 17 Európskymi národnými akreditačnými inštitúciami.
 • 4) SNAS, Metodické smernice pre akreditáciu (MSA): MSA-L/11 Návod na vyjadrovanie neistoty v kvantitatívnych skúškach (2009). MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02„Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (s dodatkom1 ku EA-4/02)“(2010)
 • 5) EURACHEM/CITAC Guide, Sec. Ed. „ Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement“ (2000)
 • 6) WELMEC European cooperation in legal metrology. PREPACKAGES - UNCERTAINTY OF MEASUREMENT. Guidelines to estimate the uncertainty of measurement when determining the actual quantity of product in prepackages

Hlavné funkcie programu:

 • Vytváranie a editovanie Ishikawových diagramov.
 • Automatický výpočet hodnoty meranej veličiny a jej kombinovanej štandardnej neistoty na základe vygenerovaného a naplneného diagramu.
 • Výstupný protokol obsahujúci bilanciu neistôt v zmysle pokynov smernice MSA 0104-97 vydanej Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS)
 • Databáza vzorových diagramov – obsahuje vzory pred- pripravených diagramov vyjadrujúcich kvantifikáciu neistôt podľa štandardných operačných postupov.
 • Databáza meraní: Možnosť databázového spracovania diagramov naplnených už konkrétnymi nameranými dátami.
 • Administrácia dát spôsobom, v ktorom užívateľ môže modifikovať svoje vlastné dáta, ale nemôže zasahovať do diagramov naplnených niekým iným.
 • Sledovanie exspirácie zdrojov neistoty, program automaticky upozorňuje užívateľa na preexspirované zdroje neistôt.
 • Program umožňuje prístup k dátam na dvoch úrovniach:
  • 1) na úrovni administrátora, ktorý prideľuje a eviduje prístupové práva ostatných užívateľov, má neobmedzený prístup ku všetkým dátam a predovšetkým môže modifikovať diagramy v databáze vzorov.
  • 2) na úrovni užívateľa, ktorý môže z databázy vzorov vyberať pred pripravené diagramy pre jednotlivé analytické metódy, napĺňať ich a naplnené vkladať do hlavnej databázy.

Program umožňuje zobrazovať zdroje neistôt v podobe tzv. Ishikawových diagramov, ktoré priamo reprezentujú matematické rovnice určene pri špecifikácii. Ishikawove diagramy prehľadným spôsobom ukazujú väzby a súvis medzi jednotlivými zdrojmi neistoty a meranou veličinou. Týmto umožňujú rýchlu elimináciu duplicitných zdrojov neistôt resp. pridanie nových dôležitých zdrojov neistoty. V záverečnom kroku po naplnení diagramu je automaticky vypočítaná kombinovaná štandardná neistota a ostatné atribúty meranej veličiny. Výsledok sa objaví v koreňovej bunke celého Ishikawovho diagramu.

Program METRO vytvára Ishikawove diagramy zo zadanej rovnice, ktorá špecifikuje vzťah medzi meranou veličinou a ostatnými parametrami prispievajúcimi svojimi neistotami do neistoty tejto meranej veličiny. V procese identifikácie zdrojov neistoty užívateľ môže meniť tento diagram pridávaním ďalších zdrojov neistoty, blokovaním alebo vymazaním irelevantných zdrojov neistoty, môže substituovať, ktorúkoľvek veličinu ďalšou rovnicou, čo sa prejaví ďalším vetvením na vytváranom diagrame. Tieto operácie sú uskutočňované zabudovaným editorom Ishikawových diagramov. Po vytvorení diagramu užívateľ jednoducho naplní všetky bunky diagramu požadovanými hodnotami parametrov definovaných v rovniciach a ich príslušnými neistotami a program automaticky vypočíta štandardnú kombinovanú neistotu meranej veličiny y a jej ostatné metrologické charakteristiky: expanzný koeficient na základe počtu stupňov voľnosti, rozšírenú neistotu atď. Program vygeneruje protokol, ktorý obsahuje všetky detaily z analýzy kvantifikácie neistôt daného merania.

Cenník softvéru si môžete stiahnuť tu 

Okno pre vkladanie rovnice modelu merania a vytváranie nového diagramu:Ishikawov diagram

Modelový diagram zobrazuje Ishikawov diagram pre výpočet hodnoty a neistoty sledovaného parametra, v tomto prípade kyslosti tukov.

Okno vytvoreného diagramu:RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011