iml
 • M4 Mistral
 • Crm
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • Nanococlor
 • BTH

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky - testy spôsobilosti

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky/testy spôsobilosti (MPS/PT) sú jednou z objektívnych ciest posúdenia kvality práce skúšobných a kalibračných laboratórií a zároveň jednou z možnosti potvrdenia spoľahlivosti nameraných výsledkov.

Organizovanie testov spôsobilosti. Spoločnosť CHEMMEA bola v uplynulých 15 rokoch úspešným organizátorom mnohých MPS/PT skúšobných laboratórií v SR a ČR predovšetkým v oblasti fyzikálnochemických meraní (pH, elektrolytická vodivosť, absorbancia viditeľného a UV žiarenia, obsah rôznych analytov a pod.).

Organizácia MPS/PT a príprava vzoriek prebieha prísne podľa požiadaviek EA a ILAC (SNAS MSA-L08/2009, MSA-L02/2009, MSA-L09/2009, MSA-L14/2011, odporúčaní Eurachemu (2011) "Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes", IUPAC Technical Report "THE INTERNATIONAL HARMONIZED PROTOCOL FOR THE PROFICIENCY TESTING OF ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORIES" a ISO/IEC Guide 35 (testovanie homogenity vzoriek), aj keď spoločnosť CHEMMEA spol. s r.o. sa zatiaľ neakreditovala pre organizovanie PT podľa požiadaviek MSA-PT/01:2009.

Vyhodnotenie výsledkov MPS/PT podľa dokumentu ISO 13 528:2005 poskytuje účastníkom informáciu o celkovej spôsobilosti ich laboratória vykonávať skúšky podľa použitej metódy a pomocou meracieho reťazca (prístroj, operátor, podmienky merania).

Výstupom MPS je správa, ktorá obsahuje spracované výsledky MPS/PT s nasledovnými informáciami:

 • a) Meno a adresa organizátora;
 • b) Meno a adresa koordinátora prípadne iných spoluorganizátorov alebo subdodávateľov;
 • c) Dátum vydania správy;
 • d) Počet strán správy;
 • e) Prehlásenie o dôvernosti;
 • f) Kódovú identifikáciu správy;
 • g) Podrobný popis organizácie MPS/PT, charakteristiku použitých vzoriek, s metódami a výsledkami testovania ich homogenity a stability;
 • h) Kódy zúčastnených laboratórií a ich výsledky (kompletne len pre interné použitie organizátora alebo koordinátora, bez kódovania pre jednotlivých účastníkov);
 • i) Referenčné hodnoty spolu s limitným rozsahom akceptovateľnosti výsledkov v tabuľkovom a grafickom prevedení;
 • j) Postup, ako bola získaná referenčná hodnota MLS/PT;
 • k) Informácie o metrologickej nadväznosti referenčnej hodnoty (ak je to možné);
 • l) Štatistické testy a postupy v prípade použitia rôznych metód u rôznych účastníkov);
 • m) Komentáre a rady k výsledkom účastníkov a k vyhodnoteniu testu;
 • n) Postup štatistickej analýzu údajov a ich interpretáciu, ak je potrebná; 
 • o) Záverečné vyhodnotenie MLS/PT, komentáre a odporúčania, ak je to potrebné


RÝCHLY KONTAKT
tel: 02/5292 4163
02/5292 4162
02/5292 4164
fax: 02/5292 4164
Created by D3Soft s.r.o. © 2011